RODO

                                                                               KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Mielniczyn prowadzący działalność gospodarczą Solar Eco Energia Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Jarosław Mielniczyn, Wieża 38B, NIP 616-138-77-05, REGON 021815504.

  • Dane kontaktowe – tel.: 608 033 402, 792 410 701, e-mail: solarecoenergia@gmail.com

 

2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

  • dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o wykonanie prac instalacyjnych, objętych udzielonym zleceniem, w szczególności zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.

  • na podstawie: art.6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).

  • Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy administracji publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, rachunkowości, a także pracownikom firmy, którzy będą brać udział w realizacji umowy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.

 

4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, tj. przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń związanych z umową.

 

5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa).

  • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

6. Czy muszę podać swoje dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych prawem danych uniemożliwi wykonanie umowy.

© 2023 by The Handy Gang. Proudly created with Wix.com